Voorwaarden

Overeenkomst tussen Gebruiker en www. vestaprecisie. com 

Welkom op www. vestaprecisie. com De www. vestaprecisie. com-website (de "Site") bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door Precision Appliance Technology ("Vesta"). www. vestaprecisie. com wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u zonder wijziging akkoord gaat met de voorwaarden, bepalingen en mededelingen hierin (de "Voorwaarden"). Uw gebruik van www. vestaprecisie. com vormt uw akkoord met al deze Voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en bewaar er een kopie van ter referentie.
  
www. vestaprecisie. com is een e-commercesite.
  
We verkopen elektrische keukenapparatuur en accessoires en hebben soms aanbiedingen en bundelpakketten.
  

Privacy 

Uw gebruik van www. vestaprecisie. com is onderworpen aan het privacybeleid van Vesta. Bekijk ons ​​privacybeleid, dat ook van toepassing is op de site en gebruikers informeert over onze praktijken voor het verzamelen van gegevens.
  

Elektronische communicatie 

Een bezoek aan www. vestaprecisie. com of het verzenden van e-mails naar Vesta vormt elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.
  

Kinderen onder de dertien jaar 

Vesta verzamelt niet bewust, zowel online als offline, persoonlijke informatie van personen onder de dertien jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u gebruikmaken van www. vestaprecisie. com alleen met toestemming van een ouder of voogd.
  

Annulerings-/restitutiebeleid 

30 dagen vanaf de aankoopdatum 
  

Links naar sites van derden/services van derden 

www. vestaprecisie. com kan links naar andere websites ("Gelinkte sites") bevatten. De Gelinkte Sites staan ​​niet onder de controle van Vesta en Vesta is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Vesta biedt u deze links alleen aan voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Vesta van de site of enige associatie met de exploitanten ervan.
  
Bepaalde diensten die beschikbaar worden gesteld via www. vestaprecisie. com worden geleverd door sites en organisaties van derden. Door een product, dienst of functionaliteit te gebruiken die afkomstig is van de www. vestaprecisie. com-domein, erkent u hierbij en stemt u ermee in dat Vesta dergelijke informatie en gegevens mag delen met een derde partij waarmee Vesta een contractuele relatie heeft om namens www. vestaprecisie. com gebruikers en klanten.
  

Geen onwettig of verboden gebruik/intellectueel eigendom 

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van www. vestaprecisie. com strikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Site garandeert u Vesta dat u de Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Voorwaarden. U mag de site niet gebruiken op een manier die de site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik en genot van de site door een andere partij zou kunnen belemmeren. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of voorzien via de Site.
  
Alle inhoud die deel uitmaakt van de Service, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de Site wordt gebruikt, is eigendom van Vesta of zijn leveranciers en wordt beschermd door copyright en andere wetten die intellectueel eigendom en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen, legenda's of andere beperkingen in dergelijke inhoud in acht te nemen en na te leven en zult hierin geen wijzigingen aanbrengen.
  
U mag de inhoud, geheel of gedeeltelijk, op de Site niet wijzigen, publiceren, verzenden, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren. Vesta-inhoud is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de Site geeft u niet het recht om enig ongeoorloofd gebruik te maken van beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of toeschrijvingsvermeldingen in enige inhoud verwijderen of wijzigen. U gebruikt beschermde inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik en maakt geen ander gebruik van de inhoud zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vesta en de eigenaar van het auteursrecht. U stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten verwerft op beschermde inhoud. We verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom van Vesta of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Voorwaarden.
  

Internationale gebruikers 

De service wordt gecontroleerd, beheerd en beheerd door Vesta vanuit onze kantoren in de VS. Als u toegang krijgt tot de Service vanaf een locatie buiten de VS, bent u verantwoordelijk voor naleving van alle lokale wetten. U stemt ermee in dat u geen gebruik zult maken van de Vesta-inhoud die toegankelijk is via www. vestaprecisie. com in welk land dan ook of op welke manier dan ook verboden door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.
  

Schadeloosstelling 

U gaat ermee akkoord Vesta, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van of onvermogen om de Site of diensten te gebruiken, door u geplaatste gebruikersposten, uw schending van enige voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van rechten van een derde partij, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Vesta behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig zult samenwerken met Vesta bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.
  

Arbitrage 

In het geval dat de partijen niet in staat zijn om een ​​geschil tussen hen op te lossen dat voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Algemene voorwaarden, of enige bepaling hiervan, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins in de wet of in billijkheid voor schadevergoeding of enige andere voorziening, dan zal een dergelijk geschil alleen worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage overeenkomstig de Federal Arbitration Act, uitgevoerd door een enkele neutrale arbiter en beheerd door de American Arbitration Association, of een vergelijkbare arbitragedienst geselecteerd door de partijen, op een onderling overeengekomen locatie na door de partijen. De uitspraak van de arbiter is definitief en er kan een uitspraak over worden gedaan in elke bevoegde rechtbank. In het geval dat enige juridische of billijke actie, procedure of arbitrage voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Algemene voorwaarden, heeft de winnende partij het recht om haar kosten en redelijke advocaatkosten te verhalen. De partijen komen overeen om alle geschillen en claims met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, direct of indirect, te beslechten, met inbegrip van claims wegens onrechtmatige daad die het gevolg zijn van deze Algemene Voorwaarden. De partijen komen overeen dat de Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt. Het gehele geschil, inclusief de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling, wordt bepaald door de arbiter. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Algemene voorwaarden.
  

Afstand van groepsvordering 

Elke arbitrage onder deze Algemene voorwaarden vindt plaats op individuele basis; klassearbitrages en klasse/vertegenwoordiger/collectieve acties zijn niet toegestaan. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT EEN PARTIJ ALLEEN CLAIMS MAG INSTELLEN TEGEN DE ANDER IN ELK INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS Eiser OF KLASSLID IN ENIGE VERMOGENELIJKE KLASSE, COLLECTIEVE EN/OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE, ZOALS IN DE VORM VAN EEN PRIVÉ PROCEDURE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL DE ANDERE. Bovendien mag de arbiter, tenzij zowel u als Vesta anders overeenkomen, niet meer dan de vorderingen van één persoon consolideren en mag hij op geen enkele andere manier de leiding hebben over enige vorm van een vertegenwoordigende of collectieve procedure.
  

Aansprakelijkheidsuitsluiting 

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR VIA DE SITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. PRECISION APPLIANCE TECHNOLOGY EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE SITE.
  
PRECISION APPLIANCE TECHNOLOGY EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OP DE SITE VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDEN. PRECISION APPLIANCE TECHNOLOGY EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.
  
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN PRECISION APPLIANCE TECHNOLOGY EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN DIENSTEN , OF VOOR ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS PRECISIEAPPARATEN TECHNOLOGIE OF ELK VAN HAAR LEVERANCIERS IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. AANGEZIEN IN SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DE SITE OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STOPPEN.
  

Beëindiging/toegangsbeperking 

Vesta behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Site en de gerelateerde diensten of enig deel daarvan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de staat Washington en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Washington in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de site. Het gebruik van de Site is niet toegestaan ​​in jurisdicties die niet alle bepalingen van deze Voorwaarden uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot deze sectie.
  
U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en Vesta als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Site. Vesta's nakoming van deze overeenkomst is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Vesta om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavers met betrekking tot uw gebruik van de Site of informatie verstrekt aan of verzameld door Vesta met betrekking tot dergelijk gebruik. Als wordt vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling. die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht.
  
Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Vesta met betrekking tot de Site en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Vesta met betrekking tot de site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden geschreven.
  

Wijzigingen in de voorwaarden 

Vesta behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden waaronder www. vestaprecisie. com wordt aangeboden De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies. Vesta moedigt u aan om regelmatig de Voorwaarden te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates.
  

Neem contact met ons op 

Vesta verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de voorwaarden: 
  
Precision Appliance Technology 
10400 NE 4th St. , Ste 500 
Bellevue, Washington 98004 
  
  
E-mailadres: 
info@vestaprecision. com 
  
Telefoonnummer: 
206. 960. 2467 
  
Van kracht vanaf 05 februari 2018